Infinity fitting import and export

ข้อต่อทองเหลืองจำหน่ายปลีกและส่ง

(034)474410-2, 080-2971531 LINE ID: 0802971531
เลือกภาษา

ข้อต่องานประปา

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 146

from 68.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3950

from 98.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3750

from 99.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3700

from 65.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3650

from 60.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3600

from 69.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3500

from 56.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3450

from 45.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3400

from 55.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3325

from 19.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3300

from 21.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3220

from 14.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3200

from 26.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3152

from 18.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3151

from 32.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 3129

from 18.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 155

from 40.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 144

from 30.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 139

from 15.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานประปา

รหัสสินค้า 138

from 16.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

บริษัท อินฟินิตี้ฟิทติ้งซ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 111/1 ม.4 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. (034)474410-2 แฟ็กซ์ (034)474413

ข้อต่อทองเหลืองคุณภาพจาก TN

ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


146-4-2 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 1/4"x1/8"
146-4-4 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 1/4"1/4"
146-4-6 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 1/4"x3/8"
146-4-8 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 1/4"x1/2"
146-5-2 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 5/16"x1/8"
146-5-4 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 5/16"x1/4"
146-5-6 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 5/16"x3/8"
146-5-8 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 5/16"x1/2"
146-6-2 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 3/8"x1/8"
146-6-4 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 3/8"x1/4"
146-6-6 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 3/8"x3/8"
146-6-8 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 3/8"x1/2"
146-8-4 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 1/2"x1/4"
146-8-6 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 1/2"x3/8"
146-8-8 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 1/2"x1/2"
146-10-6 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 5/8"x3/8"
146-10-8 ข้องอสวมสายยางประปาตัวผู้ 5/8"x1/2"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 146

Product Options

Price: from 68.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3950-2 สี่ตากากบาท 1/8"
3950-4 สี่ตากากบาท 1/4"
3950-6 สี่ตากากบาท 3/8"
3950-8 สี่ตากากบาท 1/2"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3950

Product Options

Price: from 98.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3750-2 สามทางรันทีตัวผู้ด้านข้าง 1/8"
3750-4 สามทางรันทีตัวผู้ด้านข้าง 1/4"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3750

Product Options

Price: from 99.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3700-2 สามทางเกลียวใน 1/8"
3700-4 สามทางเกลียวใน 1/4"
3700-6 สามทางเกลียวใน 3/8"
3700-8 สามทางเกลียวใน 1/2"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3700

Product Options

Price: from 65.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3650-2 สามทางเกลียวนอก 1/8"
3650-4 สามทางเกลียวนอก 1/4"
3650-6 สามทางเกลียวนอก 3/8"
3650-8 สามทางเกลียวนอก 1/2"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3650

Product Options

Price: from 60.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3600-2 สามทางรันทีตัวผู้ด้านบน 1/8"
3600-4 สามทางรันทีตัวผู้ด้านบน 1/4"
3600-6 สามทางรันทีตัวผู้ด้านบน 3/8"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3600

Product Options

Price: from 69.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3500-2 ข้องอ 90 ตัวเมียสองด้าน 1/8"
3500-4 ข้องอ 90 ตัวเมียสองด้าน 1/4"
3500-6 ข้องอ 90 ตัวเมียสองด้าน 3/8"
3500-8 ข้องอ 90 ตัวเมียสองด้าน 1/2"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3500

Product Options

Price: from 56.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3450-2 ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้าน 1/8"
3450-4 ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้าน 1/4"
3450-6 ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้าน 3/8"
3450-8 ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้าน 1/2"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3450

Product Options

Price: from 45.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3400-2 ข้องอ 90 ประปาผู้เมีย 1/8"
3400-4 ข้องอ 90 ประปาผู้เมีย 1/4"
3400-6 ข้องอ 90 ประปาผู้เมีย 3/8"
3400-8 ข้องอ 90 ประปาผู้เมีย 1/2"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3400

Product Options

Price: from 55.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3325-2 นิปเปินประปา 1/8"x1/8"
3325-4 นิปเปินประปา 1/4"x1/4"
3325-6 นิปเปินประปา 3/8"x3/8"
3325-8 นิปเปินประปา 1/2"x1/2"
3325-12 นิปเปินประปา 3/4"x3/4"
3325-4-2 นิปเปินประปา 1/4"x1/8"
3325-6-2 นิปเปินประปา 3/8"x1/8"
3325-6-4 นิปเปินประปา 3/8"x1/8"
3325-8-2 นิปเปินประปา 1/2"x1/8"
3325-8-4 นิปเปินประปา 1/2"x1/4"
3325-8-6 นิปเปินประปา 1/2"x3/8"
3325-12-2 นิปเปินประปา 3/4"x1/8"
3325-12-4 นิปเปินประปา 3/4"x1/4"
3325-12-6 นิปเปินประปา 3/4"x3/8"
3325-12-8 นิปเปินประปา 3/4"x1/2"
3325-16-4 นิปเปินประปา 1"x1/4"
3325-16-16 นิปเปินประปา 1"X1"
3325-16-6 นิปเปินประปา 1"x3/8"
3325-16-8 นิปเปินประปา 1"x1/2"
3325-16-12 นิปเปินประปา 1"x3/4"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3325

Product Options

Price: from 19.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3300-2 คัปปลิ่งประปา 1/8"
3300-4 คัปปลิ่งประปา 1/4"
3300-6 คัปปลิ่งประปา 3/8"
3300-8 คัปปลิ่งประปา 1/2"
3300-12 คัปปลิ่งประปา 3/4"
3300-16 คัปปลิ่งประปา 1"
3300-4-2 คัปปลิ่งประปา 1/4"x1/8"
3300-6-2 คัปปลิ่งประปา 3/8"x1/8"
3300-8-2 คัปปลิ่งประปา 1/2"x1/8"
3300-6-4 คัปปลิ่งประปา 3/8"x1/4"
3300-8-4 คัปปลิ่งประปา 1/2"x1/4
3300-8-6 คัปปลิ่งประปา 1/2"x3/8"
3300-12-4 คัปปลิ่งประปา 3/4"x1/4"
3300-12-6 คัปปลิ่งประปา 3/4"x3/8"
3300-16-6 คัปปลิ่งประปา 1"x3/8"
3300-12-8 คัปปลิ่งประปา 3/4"x1/2"
3300-16-8 คัปปลิ่งประปา 1"x1/2"
3300-16-12 คัปปลิ่งประปา 1"x3/4"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3300

Product Options

Price: from 21.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3220-4-2 ข้อลดบุชชิ่ง 1/4"x1/8"
3220-6-2 ข้อลดบุชชิ่ง 3/8"x1/8"
3220-6-4 ข้อลดบุชชิ่ง 3/8"x1/4"
3220-8-2 ข้อลดบุชชิ่ง 1/2"x1/8"
3220-8-4 ข้อลดบุชชิ่ง 1/2"x1/4"
3220-8-6 ข้อลดบุชชิ่ง 1/2"x3/8"
3220-12-2 ข้อลดบุชชิ่ง 3/4"x1/8"
3220-12-4 ข้อลดบุชชิ่ง 3/4"x1/4"
3220-12-6 ข้อลดบุชชิ่ง 3/4"x3/8"
3220-12-8 ข้อลดบุชชิ่ง 3/4"x1/2"
3220-16-4 ข้อลดบุชชิ่ง 1"x1/4"
3220-16-6 ข้อลดบุชชิ่ง 1"x3/8"
3220-16-8 ข้อลดบุชชิ่ง 1"x1/2"
3220-16-12 ข้อลดบุชชิ่ง 1"x3/4"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3220

Product Options

Price: from 14.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3200-2-2 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/8"x1/8"
3200-4-2 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/4"x1/8"
3200-6-2 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 3/8"x1/8"
3200-8-2 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/2"x1/8"
3200-2-4 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/8"x1/4"
3200-4-4 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/4"x1/4"
3200-6-4 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 3/8"x1/4"
3200-8-4 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/2"x1/4"
3200-2-6 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/8"x3/8"
3200-4-6 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/4"x3/8"
3200-6-6 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 3/8"x3/8"
3200-6-12 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 3/8"x3/4"
3200-8-6 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/2"x3/8
3200-12-6 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 3/4"x3/8"
3200-4-8 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/4"x1/2"
3200-6-8 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 3/8"x1/2"
3200-8-8 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1/2"x1/2"
3200-10-8 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 5/8"x1/2"
3200-12-8 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 3/4"x1/2"
3200-16-8 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1"x1/2"
3200-16-16 อะแดบเตอร์เกลียวประปานอกใน 1"X1"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3200

Product Options

Price: from 26.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3152-2 ปลั๊กอุดหัวหกเหลี่ยม 1/8"
3152-4 ปลั๊กอุดหัวหกเหลี่ยม 1/4"
3152-6 ปลั๊กอุดหัวหกเหลี่ยม 3/8"
3152-8 ปลั๊กอุดหัวหกเหลี่ยม 1/2"
3152-12 ปลั๊กอุดหัวหกเหลี่ยม 3/4"
3152-16 ปลั๊กอุดหัวหกเหลี่ยม 1"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3152

Product Options

Price: from 18.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3151-2 ปลั๊กอุดหัวสี่เหลี่ยม 1/8"
3151-4 ปลั๊กอุดหัวสี่เหลี่ยม 1/4"
3151-6 ปลั๊กอุดหัวสี่เหลี่ยม 3/8"
3151-8 ปลั๊กอุดหัวสี่เหลี่ยม 1/2"
3151-12 ปลั๊กอุดหัวสี่เหลี่ยม 3/4"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3151

Product Options

Price: from 32.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


3129-2 แคพนัทประปา 1/8"
3129-4 แคพนัทประปา 1/4"
3129-6 แคพนัทประปา 3/8"
3129-8 แคพนัทประปา 1/2"
3129-12 แคพนัทประปา 3/4"
3129-16 แคพนัทประปา 1"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 3129

Product Options

Price: from 18.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


155A-2 สวมสายยางสามด้าน 1/8"
155A-3 สวมสายยางสามด้าน 3/16"
155A-4 สวมสายยางสามด้าน 1/4"
155A-5 สวมสายยางสามด้าน 5/16"
155A-6 สวมสายยางสามด้าน 3/8"
155A-8 สวมสายยางสามด้าน 1/2"
155A-10 สวมสายยางสามด้าน 5/8"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 155

Product Options

Price: from 40.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


144-2-2 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/8"x1/8"
144-3-2 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 3/16"x1/8"
144-4-2 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/4"x1/8"
144-5-2 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 5/16"x1/8"
144-6-2 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 3/8"x1/8"
144-2-4 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/8"x1/4"
144-3-4 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 3/16"x1/4"
144-4-4 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/4"x1/4"
144-5-4 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 5/16"x1/4"
144-6-4 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 3/8"x1/4"
144-8-4 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/2"x1/4"
144-4-6 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/4"x3/8"
144-5-6 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 5/16"x3/8"
144-6-6 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 3/8"x3/8"
144-8-6 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/2"x3/8"
144-10-6 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 5/8"x3/8"
144-4-8 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/4 "x1/2"
144-5-8 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 5/16"x1/2"
144-6-8 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 3/8"x1/2"
144-8-8 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/2"x1/2"
144-12-8 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 3/4"x1/2"
144-6-12 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 3/8"x3/4"
144-8-12 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1/2"x3/4"
144-10-12 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 5/8"x3/4"
144-12-12 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 3/4"x3/4"
144-16-12 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1"x3/4"
144-10-16 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 5/8"x1"
144-16-16 สวมสายยางออกประปาตัวเมียหัวตาย 1"x1"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 144

Product Options

Price: from 30.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


139-2-2 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/8"x1/8"
139-3-2 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/16"x1/8"
139-4-2 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/4"x1/8"
139-5-2 สวมสายยางเกลียวแป็ป 5/16"x1/8"
139-6-2 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/8"x1/8"
139-2-4 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/8"x1/4"
139-3-4 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/16"x1/4"
139-4-4 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/4"x1/4"
139-5-4 สวมสายยางเกลียวแป็ป 5/16"x1/4"
139-6-4 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/8"x1/4"
139-8-4 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/2"x1/4"
139-4-6 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/4"x3/8"
139-5-6 สวมสายยางเกลียวแป็ป 5/16"X3/8"
139-6-6 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/8"x3/8"
139-8-6 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/2"x3/8"
139-10-6 สวมสายยางเกลียวแป็ป 5/8"x3/8"
139-12-6 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/4"x3/8"
139-16-6 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1"x3/8"
139-4-8 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/4"x1/2"
139-5-8 สวมสายยางเกลียวแป็ป 5/16"x1/2"
139-6-8 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/8"x1/2"
139-8-8 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/2"X1/2"
139-10-8 สวมสายยางเกลียวแป็ป 5/8"x1/2"
139-12-8 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/4"x1/2"
139-16-8 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1"x1/2"
139-4-12 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/4"x3/4"
139-5-12 สวมสายยางเกลียวแป็ป 5/16"x3/4"
139-6-12 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/8"x3/4"
139-8-12 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/2"x3/4"
139-10-12 สวมสายยางเกลียวแป็ป 5/8"x3/4"
139-12-12 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/4"x3/4"
139-16-12 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1"x3/4"
139-8-16 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1/2"x1"
139-10-16 สวมสายยางเกลียวแป็ป 5/8"x1"
139-12-16 สวมสายยางเกลียวแป็ป 3/4"x1"
139-16-16 สวมสายยางเกลียวแป็ป 1"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 139

Product Options

Price: from 15.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานประปา


138-2 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 1/8"
138-3 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 3/16"
138-4 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 1/4"
138-5 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 5/16"
138-6 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 3/8"
138-8 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 1/2"
138-10 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 5/8"
138-12 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 3/4"
138-16 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 1"
138-5-4 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 5/16"x1/4"
138-6-4 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 3/8"x1/4"
138-6-5 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 3/8"x5/16"
138-8-4 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 1/2"x1/4"
138-8-5 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 1/2"x5/16"
138-8-6 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 1/2"x3/8"
138-12-8 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 3/4"x1/2"
138-10-6 ข้อต่อสวมยางสองด้าน 5/8"x3/8"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 138

Product Options

Price: from 16.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...