Infinity fitting import and export

ข้อต่อทองเหลืองจำหน่ายปลีกและส่ง

(034)474410-2, 080-2971531 LINE ID: 0802971531
เลือกภาษา

ข้อต่องานเครื่องเย็น

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 902A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 901A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 900A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 805R

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 805

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 631A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 621A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 620A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 610A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 601A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 531A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 530A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 521A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 520A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 509A-2

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 509A-1

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 509A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 508A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 507A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 507A-2

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 507A-1

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 506A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 505A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 504A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 504A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 328A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 325A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 323A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 321A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 320A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 320A-4

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 310A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 308A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 304A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 303A-3

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 303A-2

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 303A-1

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 303A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 300A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 223A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

221A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 220A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 210A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 203A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 201A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัส 200A

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 149

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 148

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 72

from 89.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 71

0.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 70

from 65.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 69

from 62.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 68

from 30.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 66

from 42.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 65

from 75.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 62

from 40.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 48

from 21.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 44

from 65.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 42

from 20.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

ข้อต่องานเครื่องเย็น

รหัสสินค้า 41

from 13.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

บริษัท อินฟินิตี้ฟิทติ้งซ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 111/1 ม.4 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. (034)474410-2 แฟ็กซ์ (034)474413

ข้อต่อทองเหลืองคุณภาพจาก TN

ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 902A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 901A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 900A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 805R

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 805

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 631A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 621A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 620A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 610A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 601A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 531A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 530A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 521A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 520A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 509A-2

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 509A-1

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 509A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 508A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 507A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 507A-2

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 507A-1

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 506A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 505A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 504A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 504A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 328A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 325A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 323A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 321A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 320A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 320A-4

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 310A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 308A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 304A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 303A-3

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 303A-2

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 303A-1

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 303A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 300A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 223A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 220A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 210A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 203A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 201A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัส 200A

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 149

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 148

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น


72-3-2 สามทางรันทีตาไก่ 3/16"x1/8"
72-4-2 สามทางรันทีตาไก่ 1/4"x1/8"
72-4-4 สามทางรันทีตาไก่ 1/4"x1/4"
72-5-2 สามทางรันทีตาไก่ 5/16"x1/8"
72-5-4 สามทางรันทีตาไก่ 5/16"x1/4"
72-6-4 สามทางรันทีตาไก่ 3/8"x1/4"
72-6-6 สามทางรันทีตาไก่ 3/8"x3/8"
72-6MM-4 สามทางรันทีตาไก่ 6MMx1/4"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 72

Product Options

Price: from 89.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 71

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น


70-3-2 ข้องอกล้องยาตาไก่ 3/16"x1/8"
70-4-2 ข้องอกล้องยาตาไก่ 1/4"x1/8"
70-4-4 ข้องอกล้องยาตาไก่ 1/4"x1/4"
70-5-2 ข้องอกล้องยาตาไก่ 5/16"x1/8"
70-5-4 ข้องอกล้องยาตาไก่ 5/16"x1/4"
70-6-2 ข้องอกล้องยาตาไก่ 3/8"x1/8"
70-6-4 ข้องอกล้องยาตาไก่ 3/8"x1/4"
70-8-6 ข้องอกล้องยาตาไก่ 1/2"x3/8"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 70

Product Options

Price: from 65.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น


69-2-2 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/8"x1/8"
69-3-2 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/16"x1/8"
69-3-4 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/16"x1/4"
69-4-2 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/4"x1/8"
69-4-4 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/4"x1/4"
69-4-6 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/4"x3/8"
69-4-8 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/4"x1/2"
69-5-2 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/16"x1/8"
69-5-4 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/16"x1/4"
69-5-6 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/16"x3/8"
69-5-8 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/16"x1/2"
69-6-2 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/8"x1/8"
69-6-4 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/8"x1/4"
69-6-6 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/8"x3/8"
69-6-8 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/8"x1/2"
69-8-4 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/2"x1/4"
69-8-6 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/2"x3/8"
69-8-8 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/2"x1/2"
69-10-6 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/8"x3/8"
69-10-8 ข้องอตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/8"x1/2"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 69

Product Options

Price: from 62.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น


68-2-2 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/8"x1/8"
68-3-2 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/16"x1/8"
68-4-2 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/4"x1/8"
68-5-2 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/16"x1/8"
68-6-2 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/8"x1/8"
68-2-4 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/8"x1/4"
68-3-4 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/16"x1/4"
68-4-4 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/4"x1/4"
68-5-4 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/16"x1/4"
68-6-4 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/8"x1/4"
68-8-4 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/2"x1/4"
68-4-6 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/4"x3/8"
68-5-6 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/16"x3/8"
68-6-6 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/8"x3/8"
68-8-6 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/2"x3/8"
68-10-6 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/8"x3/8"
68-4-8 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/4"x1/2"
68-5-8 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/16"x1/2"
68-12-2 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/4"x1/8"
68-6-8 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/8"x1/2"
68-8-8 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/2"x1/2"
68-10-8 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/8"x1/2"
68-12-8 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/4"x1/2"
68-6-12 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/8"x3/4"
68-8-12 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/2"x3/4"
68-10-12 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/8"x3/4"
68-12-12 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/4"x3/4"
68-8-16 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1/2"x1"
68-10-16 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 5/8"x1"
68-12-16 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 3/4"x1"
68-16-16 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1"x1"
68-16-12 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เดี่ยว 1"X3/4
68-6MM-2 ต่อตรงตัวผู้ตาไก่เีดี่ยว 6MMx1/8"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 68

Product Options

Price: from 30.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น


66-2-2 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 1/8"x1/8"
66-3-2 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 3/16"x1/8"
66-4-2 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 1/4"x1/8"
66-5-2 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 5/16"x1/8"
66-6-2 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 3/8"x1/8"
66-3-4 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 3/16"x1/4"
66-4-4 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 1/4"x1/4"
66-5-4 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 5/16"x1/4"
66-6-4 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 3/8"x1/4"
66-8-4 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 1/2"x1/4"
66-4-6 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 1/4"x3/8"
66-5-6 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 5/16"x3/8"
66-6-6 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 3/8"x3/8"
66-8-6 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 1/2"x3/8"
66-10-6 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 5/8"x3/8"
66-4-8 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 1/4"x1/2"
66-5-8 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 5/16"x1/2"
66-6-8 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 3/8"x1/2"
66-8-8 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 1/2"x1/2"
66-10-8 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 5/8"x1/2"
66-12-8 ข้อต่อตาไก่ตัวเมีย 3/4"x1/2"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 66

Product Options

Price: from 42.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น


65-2 ข้องอยูเนี่ยนตาไก่ 1/8"
65-3 ข้องอยูเนี่ยนตาไก่ 3/16"
65-4 ข้องอยูเนี่ยนตาไก่ 1/4"
65-5 ข้องอยูเนี่ยนตาไก่ 5/16"
65-6 ข้องอยูเนี่ยนตาไก่ 3/8"
65-8 ข้องอยูเนี่ยนตาไก่ 1/2"
65-10 ข้องอยูเนี่ยนตาไก่ 5/8"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 65

Product Options

Price: from 75.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 62

Product Options

Price: from 40.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น


48-3-2 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 3/16"x1/8"
48-4-2 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 1/4"x1/8"
48-5-2 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 5/16"x1/8"
48-6-2 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 3/8"x1/8"
48-4-4 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 1/4"x1/4"
48-5-4 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 5/16"x1/4"
48-6-4 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 3/8"x1/4"
48-8-4 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 1/2"x1/4"
48-4-6 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 1/4"x3/8"
48-5-6 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 5/16"x3/8"
48-6-6 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 3/8"x3/8"
48-8-6 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 1/2"x3/8"
48-10-6 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 5/8"x3/8"
48-4-8 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 1/4"x1/2"
48-5-8 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 5/16"x1/2"
48-6-8 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 3/8"x1/2"
48-8-8 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 1/2"x1/2"
48-10-8 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 5/8"x1/2"
48-12-8 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 3/4"x1/2"
48-6-12 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 3/8"x3/4"
48-8-12 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 1/2"x3/4"
48-10-12 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 5/8"x3/4"
48-12-12 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 3/4"x3/4"
48-10-16 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 5/8"x1"
48-12-16 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน 3/4"x1"
48-5.5-4 ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยน ND*1/4

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 48

Product Options

Price: from 21.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 44

Product Options

Price: from 65.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น


42-3 ยูเนี่ยน 3/16"
42-4 ยูเนี่ยน 1/4"
42-5 ยูเนี่ยน 5/16"
42-6 ยูเนี่ยน 3/8"
42-8 ยูเนี่ยน 1/2"
42-10 ยูเนี่ยน 5/8"
42-12 ยูเนี่ยน 3/4"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 42

Product Options

Price: from 20.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...
ปิด / Close

ข้อต่องานเครื่องเย็น


41-2 แฟลร์นัท 1/8"
41-3 แฟลร์นัท 3/16"
41-4 แฟลร์นัท 1/4"
41-5 แฟลร์นัท 5/16"
41-6 แฟลร์นัท 3/8"
41-8 แฟลร์นัท 1/2"
41-10 แฟลร์นัท 5/8"
41-12 แฟลร์นัท 3/4"
41-14 แฟลร์นัท 7/8"
41-4-3 แฟลร์นัทลด 1/4"x3/16"
41-5-4 แฟลร์นัทลด 5/16"x1/4"
41-5.5-4 แฟลร์นัทลด ND*1/4"
41-6-4 แฟลร์นัทลด 3/8"x1/4"
41-5.5-5 แฟลร์นัทลด NDx5/16"
41-6-5 แฟลร์นัทลด 3/8"x5/16"
41-8-5 แฟลร์นัทลด 1/2"x5/16"
41-5.5-6 แฟลร์นัทลด NDx3/8"
41-8-6 แฟลร์นัทลด 1/2"x3/8"
41-10-6 แฟลร์นัทลด 5/8"x3/8"
41-10-8 แฟลร์นัทลด 5/8"x1/2"
41-12-10 แฟลร์นัทลด 3/4"x5/8"
41-8-4 แฟลร์นัทลด 1/2"x5/16"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 41

Product Options

Price: from 13.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...